Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Realizacja uchwał antysmogowych w gminach województwa dolnośląskiego

Szanowni Państwo,

w związku z obowiązkiem wymiany pozaklasowych źródeł ogrzewania, którego termin mija 1 lipca 2024 r., samorząd województwa prowadzi obecnie monitoring wymiany nieefektywnych instalacji grzewczych.

W tym celu zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie informacji, które umożliwią ocenę stanu wdrażania zapisów uchwał antysmogowych dla województwa dolnośląskiego.
A. Informacje ogólne
(To pytanie jest wymagane)
1. Proszę wybrać powiat.
(To pytanie jest wymagane)
2. Proszę wybrać nazwę gminy
(To pytanie jest wymagane)
3. Proszę określić rodzaj gminy
B. Informacja o rodzajach i ilości źródeł ogrzewania
4. Proszę podać dane dotyczące liczby oraz udziału procentowego w odniesieniu do wszystkich użytkowanych instalacji zgodnie ze stanem na koniec grudnia 2022 r.
Proszę wpisać liczbę lub pozostawić puste pole w przypadku braku danych.
  liczba [szt.] udział procentowy [%]
instalacji na paliwo stałe (kotły, piece, trzony kuchenne, piecokuchnie, kuchnie węglowe o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW)
instalacji zasilanych gazem
instalacji zasilanych energią elektryczną
instalacji zasilanych z OZE
pozostałych instalacji
(To pytanie jest wymagane)
5. Czy budynki mieszkalne na terenie gminy są podłączone do sieci ciepłowniczej?
(To pytanie jest wymagane)
5.1. Proszę podać jaki udział procentowy budynków mieszkalnych jest zaopatrywany w ciepło sieciowe.
C. Informacja o ilości wymienionych źródeł ogrzewania
6. Proszę podać liczbę nieefektywnych źródeł ogrzewania, które zostały wymienione od 2018 r. do końca grudnia 2022 r.
Proszę wpisać liczbę lub pozostawić puste pole w przypadku braku danych.
7. Proszę podać liczbę nowych źródeł ogrzewania, które zostały zainstalowane od 2018 r. do końca grudnia 2022 r.
Proszę wpisać liczbę lub pozostawić puste pole w przypadku braku danych.
D. Informacja o dofinansowaniu wymiany źródeł ogrzewania
(To pytanie jest wymagane)
8. Czy gmina korzystała z programów dofinansowania wymiany źródeł ogrzewania od 2018 r. do końca grudnia 2022 r. ?
8.1. Proszę podać informację o źródłach finansowania od 2018 r. do końca grudnia 2022 r.
Proszę wypełnić tabelę, a w przypadku braku danych wpisać "b.d.".
  nazwa programu kwota brutto [zł]
fundusze unijne
fundusze krajowe
fundusze gminne
inne
E. Inwentaryzacja źródeł ogrzewania
(To pytanie jest wymagane)
9. Czy gmina posiada inwentaryzację źródeł ogrzewania?
(To pytanie jest wymagane)
9.1. W jakich latach prowadzono badania?
(To pytanie jest wymagane)
9.1. Czy pomimo braku przeprowadzonej inwentaryzacji gmina posiada dane dotyczące źródeł ogrzewania?
F. Informacje dotyczące innych działań związanych z realizacją uchwał antysmogowych
(To pytanie jest wymagane)
10. Czy na obszarze gminy prowadzone są kontrole instalacji grzewczych?
(To pytanie jest wymagane)
10.1. Kto na obszarze gminy został oddelegowany do prowadzenia kontroli instalacji grzewczych?
W pustym polu należy podać liczbę pracowników przeprowadzających kontrole.
10.2. Proszę podać liczbę dotychczas przeprowadzonych kontroli instalacji grzewczych.
Proszę wpisać liczbę lub pozostawić puste pole w przypadku braku danych.
(To pytanie jest wymagane)
11. Czy gmina brała udział w kampanii informacyjno-edukacyjnej "Czyste Zasady" prowadzonej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego we współpracy z Instytutem Rozwoju Terytorialnego?
(To pytanie jest wymagane)
12. Czy w gminie prowadzone są kampanie edukacyjno-informacyjne w zakresie uchwał antysmogowych lub innych działań związanych z ochroną powietrza?
(To pytanie jest wymagane)
13. Czy gmina oferuje pomoc w zakresie doradztwa energetycznego?
(To pytanie jest wymagane)
14. Proszę określić potrzeby/oczekiwania gminy w zakresie nadchodzącej kampanii informacyjno-edukacyjnej "Czyste Zasady".